El procediment per a obtenir la cèdula segons els casos

CASUÍSTICA DELS HABITATGES PER A L’OBTENCIÓ DE LA CÈDULA D’HABITABILITAT

Habitatge posterior a l’11 d’agost de 1984

 • Amb cèdula d’habitabilitat:  Aquest es el cas més senzill, s’obtindrà la cèdula presentant els models de sol.licitud i certificat estandard del departament d’habitatge (model RE565), on es farà referència al número de cèdula d’habitabilitat caducada atorgada per la generalitat
 • Sense cèdula d’habitabilitat: El procedimenta a seguir és mitjançant un certificat d’idoneitat de les condicions d’habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i les condicions de solidesa i seguretat actuals i una sol.licitud (imprés RE566). Per acreditar l’antiguitat és prioritari aportar la “declaració responsable d’antiguitat” i també són admesos alternativament altres documents admesos en dret (escriptures, certificat cadastral, etc.)

Habitatge anterior a l’11 d’agost de 1984

 • Amb cèdula d’habitabilitat: Complimentant el Model RE565 que consta de certificat d’habitabilitat en el que es justifica el compliment del decret en data de creació de l’habitatge i es realitza la sol.lcitud de cèdula. També s’ha d’aportar en aquest imprés el número de cèdula caducada.
 • Sense cèdula d’habitabilitat: En aquest cas l’únic document admès per acreditar l’antiguitat dels habitatges serà la “declaració responsable d’antiguitat” segons la circular informativa número 6 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Habitatge creat en una gran rehabilitació o habitatge nou

Aquest cas és més complexe que els anteriors i mereix una atenció especial. En aquesta web no es recullen en cap cas les tarifes o honoraris per aquest cas.  El procediment a seguir és sempre mitjançant els pasos propis de la cèdula de primera ocupació: els models de sol.licitud i certificat estandard del departament d’habitatge (model RE480 i model RE582), la comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge a instàncies municipals o llicència de primera ocupació, també és obligatori aportar els annexos A i B del CTE.

En tots els casos no dubteu en contactar amb els tècnics de cedulabarcelona per a que us informin i solucionin el vostre cas de la manera més àgil possible.

Anuncios

Modificaciones del marco normativo de la cédula

La” llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica”  establece unas modificaciones sustanciales en los requerimientos para la obtención de la cédula.  A continuación recogemos los artículos y disposiciones de esta ley que afectan al marco normativo de la cédula: Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, Decret d’habitabilitat 55/2009, normativa urbanística municipal, etc.

En el articulado encontramos las siguientes modificaciones a leyes anteriores:

Article 158

Modificació de l’article 26 de la Llei 18/2007
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de
la manera següent:
“3. La cèdula d’habitabilitat és el document que han d’exigir les empreses subministradores
d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis, per
a la contractació de serveis i subministraments a l’habitatge. En el cas d’habitatges
amb protecció oficial destinats a primera ocupació, el document exigible és la
qualificació definitiva.”
2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de
la manera següent:
“5. La cèdula d’habitabilitat és atorgada pel departament competent en matèria
d’habitatge, sens perjudici que en pugui delegar l’atorgament en els ens locals. En
cap cas no es pot atorgar la cèdula d’habitabilitat si no es compleixen les condicions
tècniques legalment exigides per la normativa d’habitabilitat.”
3. S’afegeix un apartat, el 5 bis, a l’article 26 de la Llei 18/2007, amb el text
següent:
“5 bis. L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat implica exclusivament que
l’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat de la normativa vigent i no
suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge
a la legalitat urbanística. Per a protegir els drets dels adquirents, quan en la
tramitació de la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat es posi de manifest que l’ús
d’un immoble com a habitatge pot no adequar-se a la legalitat urbanística, s’ha de
fer constar aquesta circumstància en el document d’atorgament de la cèdula, i el
fedatari públic ho ha de posar en coneixement de l’adquirent en el moment d’autoritzar
el document de transmissió.”
4. Es modifica l’apartat 7 de l’article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de
la manera següent:
“7. Els habitatges amb activitats econòmiques es consideren habitatges a efectes
de l’exigència de la cèdula d’habitabilitat.”

Este añadido 5 bis al artículo 26 de la lei 18/2007 es de suma importancia ya que se desliga la concesión de la cédula al cumplimiento de la  legalidad urbanística.

Article 174

Modiicació de l’article 123 de la Llei 18/2007
1. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 123, que resta redactada de la
manera següent:
“d) La inexactitud o la falsedat en els documents, les certificacions o els informes
tècnics necessaris per a obtenir una resolució administrativa amb reconeixement
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6035 – 30.12.2011 66479
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
de drets econòmics, de protecció o d’habitabilitat, o per a obtenir un acte favorable
als infractors o a tercers, contrari a la normativa tècnica, comeses pels promotors,
els constructors o la direcció facultativa de les obres d’edificació o rehabilitació
d’habitatges, i incloses en els supòsits dels certificats d’habitabilitat elaborats pels
tècnics en els procediments de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat.”
2. Es deroga la lletra g de l’apartat 3 de l’article 123 de la Llei 18/2007.

Article 175

Modiicació de l’article 124 de la Llei 18/2007
Es modifica la lletra i de l’apartat 1 de l’article 124 de la Llei 18/2007, que resta
redactada de la manera següent:
“i) Destinar un habitatge a una activitat econòmica sense disposar del títol
habilitant pertinent.”

Article 176

Modiicació de l’article 132 de la Llei 18/2007
Es modifica la lletra a de l’article 132, que resta redactada de la manera següent:
“a) L’habitatge ha de disposar de cèdula d’habitabilitat vigent o, en el cas d’habitatges
amb protecció oficial, de la qualificació definitiva. Aquests documents s’han
de lliurar als adquirents o usuaris. En el supòsit de transmissió d’habitatges que
no siguin de nova construcció, els adquirents poden exonerar de manera expressa
d’aquesta obligació dels transmitents en els supòsits següents:
”Primer. Quan l’habitatge usat o preexistent hagi d’ésser objecte de rehabilitació o
d’enderrocament. En el supòsit de rehabilitació, l’exoneració comporta l’obligació de
presentar al fedatari públic autoritzant un informe emès per un tècnic competent en
què s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat un cop executades les
obres de rehabilitació necessàries per a complir la normativa tècnica d’habitabilitat.
”Segon. Quan el destí de l’immoble o entitat objecte de transmissió no sigui el
de l’ús com a habitatge, si el transmitent i l’adquirent ho reconeixen de manera
expressa.
”Tercer. Quan es compleixi qualsevol altre supòsit d’exoneració que es determini
per reglament.”

Article 177

Modiicació de l’article 135 de la Llei 18/2007
S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 135 de la Llei 18/2007, amb el text següent:
“5. En els supòsits a què fa referència l’apartat primer de l’article 132.a, els registradors
han de fer constar, en una nota marginal en la inscripció, que l’habitatge
transmès resta subjecte a l’execució de les obres de rehabilitació o d’enderrocament.
Aquesta nota marginal es cancel·la amb la presentació de la cèdula d’habitabilitat,
un cop finalitzades les obres de rehabilitació, o amb la certificació municipal acreditativa
de l’enderrocament realitzat.”

En las disposiciones transitorias encontramos:

Disposició transitòria Quarta

Règim transitori aplicable a la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, amb relació a
les cèdules d’habitabilitat
Mentre no s’aprovi el reglament que ha de desplegar les modificacions que estableix
aquesta llei de modificació en matèria d’habitabilitat per a la Llei 18/2007,
del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat
per a habitatges construïts posteriorment a l’any 1984 que no disposin d’una cèdula
inicialment atorgada per la Generalitat han d’ésser tramitades pel procediment establert
per a la cèdula de primera ocupació i complir les condicions d’habitabilitat
vigents en la data de finalització de la construcció.

A fin de aplicar esta disposición el Departament d’Habitatge ha establecido un protocolo transitorio de tramitación de la cédula para viviendas creadas a partir de 1984 ( en el protocolo difundido pone edificadas, sin embargo, el concepto adecuado es el de creadas) , en el que se solicita un documento llamado  certificado de idoneidad de las condiciones de habitabilidad, solidez y seguridad de la vivienda. Éste no es más que un certificado refundido que comprende: 1. Datos del edificio y la vivienda: emplazamiento y propietario; 2. Año de construcción del edificio y creación de la vivienda; 3. Certificado de habitabilidad según la normativa de habitabilidad vigente en la fecha de creación de la vivienda; 4. Certificado de solidez y seguridad.

El documento completo se puede encontrar en esta dirección: http://www.gencat.cat/diari/6035/11362083.htm

 

La Generalitat renovará el Decret d’Habitabilitat

La Generalitat está preparando un nuevo decreto el cual supondrá una reducción de la superficie útil de los dormitorios.

Image

Post realizado por: Pau Martínez Gargallo, arquitecto

Noticia original en La Vanguardia:

http://www.lavanguardia.com/vida/20120427/54285554004/generalitat-prepara-decreto-reducir-superficie-habitaciones.html

Artur Mas en Construmat

Artur Mas dijo que los paràmetros exigibles por el decreto de habitabilidad ” són tan alts que no es pot fer pràcticament habitatge de protecció oficial”

Noticia original:

http://www.diaridegirona.cat/catalunya/2011/05/16/tramits-burocratics-simplificaran-gracies-llei/487421.html

En qué municipios prestamos servicio

Estos son los municipios dónde realizamos cédulas de habitabilidad:

Abrera
Aguilar de Segarra
Aiguafreda
Alella
Alpens
Ametlla del Vallès
Arenys de Mar
Arenys de Munt
Argençola
Argentona
Artés
Avià
Avinyó
Avinyonet del Penedès
Badalona
Badia del Vallès
Bagà
Balenyà
Balsareny
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Bellprat
Berga
Bigues i Riells
Borredà
El Bruc
El Brull
Les Cabanyes
Cabrera de Mar
Cabrera d’Igualada
Cabrils
Calaf
Calders
Caldes de Montbui
Caldes d’Estrac
Calella
Calonge de Segarra
Calldetenes
Callús
Campins
Canet de Mar
Canovelles
Cànoves i Samalús
Canyelles
Capellades
Capolat
Cardedeu
Cardona
Carme
Casserres
Castell de l’Areny
Castellar de n’Hug
Castellar del Riu
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castellcir
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellfollit de Riubregós
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellolí
Castellterçol
Castellví de la Marca
Castellví de Rosanes
Centelles
Cercs
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Collbató
Collsuspina
Copons
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Cubelles
Dosrius
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Espunyola
L’Estany
Figaró-Montmany
Fígols
Fogars de la Selva
Fogars de Montclús
Folgueroles
Fonollosa
Font-rubí
Franqueses del Vallès
Gaià
Gallifa
La Garriga
Gavà
Gelida
Gironella
Gisclareny
La Granada
Granera
Granollers
Gualba
Guardiola de Berguedà
Gurb
Hospitalet de Llobregat
Hostalets de Pierola, els
Igualada
Jorba
La Llacuna
La Llagosta
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Lluçà
Malgrat de Mar
Malla
Manlleu
Manresa
Marganell
Martorell
Martorelles
Masies de Roda
Masies de Voltregà
Masnou, el
Masquefa
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Monistrol de Calders
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Montclar
Montesquiu
Montgat
Montmajor
Montmaneu
Montmeló
Montornès del Vallès
Montseny
Muntanyola
Mura
Navarcles
Navàs
Nou de Berguedà
Òdena
Olèrdola
Olesa de Bonesvalls
Olesa de Montserrat
Olivella
Olost
Olvan
Orís
Oristà
Orpí
Òrrius
Pacs del Penedès
Palafolls
Palau-solità i Plegamans
Palma de Cervelló
Pallejà
Papiol
Parets del Vallès
Perafita
Piera
Pineda de Mar
Pla del Penedès
La Pobla de Claramunt
Pobla de Lillet
Polinyà
Pont de Vilomara i Rocafort
Pontons
Prat de Llobregat
Prats de Lluçanès
Prats de Rei
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigdàlber
Puig-reig
Pujalt
Quar
Rajadell
Rellinars
Ripollet
La Roca del Vallès
Roda de Ter
Rubí
Rubió
Rupit i Pruit
Sabadell
Sagàs
Saldes
Sallent
Sant Adrià de Besòs
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Lluçanès
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Esteve de Palautordera
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Codines
Sant Feliu de Llobregat
Sant Feliu Sasserra
Sant Fost de Campsentelles
Sant Fruitós de Bages
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Jaume de Frontanyà
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Joan Despí
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Julià de Vilatorta
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Llorenç Savall
Sant Martí d’Albars
Sant Martí de Centelles
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sarroca
Sant Martí Sesgueioles
Sant Mateu de Bages
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Riudebitlles
Sant Pere de Torelló
Sant Pere de Vilamajor
Sant Pere Sallavinera
Sant Pol de Mar
Sant Quintí de Mediona
Sant Quirze de Besora
Sant Quirze del Vallès
Sant Quirze Safaja
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Sadurní d’Osormort
Sant Salvador de Guardiola
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç de Torelló
Sant Vicenç dels Horts
Santa Cecília de Voltregà
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida de Montbui
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Besora
Santa Maria de Corcó
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Merlès
Santa Maria de Miralles
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria d’Oló
Santa Perpètua de Mogoda
Santa Susanna
Santpedor
Sentmenat
Seva
Sitges
Sobremunt
Sora
Subirats
Súria
Tagamanent
Talamanca
Taradell
Tavèrnoles
Tavertet
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torre de Claramunt
Torrelavit
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat
Ullastrell
Vacarisses
Vallbona d’Anoia
Vallcebre
Vallgorguina
Vallirana
Vallromanes
Veciana
Vic
Vilada
Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilalba Sasserra
Vilanova de Sau
Vilanova del Camí
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt
Vilassar de Mar
Vilobí del Penedès
Viver i Serrateix

Links

ESTUDIO MAQUETAS

http://estudietma9.blogspot.com/

VACACIONES, CASAS RURALES, OCIO.

http://www.todaslascasasrurales.com

http://www.casas-rurales.info/

http://www.balnearios.bz/ofertas/

http://www.webiddea.net

http://www.infobaloo.com/

http://www.guiasitios.com

http://www.imagina.bz/

http://www.bailando.info/

http://www.karaokes.bz/

http://www.boda-civil.com/

http://www.cruceros.bz/

http://www.ociovia.com

http://www.ofertasbalnearios.info/

http://www.bodas.bz/

http://www.bodegasyvinos.info/

http://www.hotelesyapartamentos.com

http://www.pisosycasas.ws

http://www.trabajos.bz/

http://www.realiza.net

http://www.imagina.bz/

DIRECTORIOS DE EMPRESAS Y WEB

Directorio de empresas

Directorio de Empresas

http://www.linksdeinteres.com

Agregame.net

http://www.spacerwebhosting.com

http://www.puntk.com

http://www.altamiraweb.es

http://www.portal-seo.com 

La Guía de Barcelona

Directorio de enlaces

bloogsy

http://www.paginas1.com

http://www.paginaswebz.com

Directorio empresas
Guia empresarial

Sabukan | La Bolsa de los Enlaces Web

El temor a multas dispara un 30% la petición de cédulas de habitabilidad

La comercialización de sótanos, bajos o entresuelos sin los requisitos de habitabilidad (en su mayoría viejos trasteros o locales comerciales sometidos a obras ilegales para su transformación en viviendas) comenzará a ser sancionada en breve por el Departament de Medi Ambient i Habitatge. La nueva ley de vivienda, cuyo decreto se aprobó el pasado abril, contempla por primera vez la sanción (de 3.000 a 90.000 euros) por este tipo de práctica ilegal prohibida en Catalunya desde 1984. La inminencia de los controles ha disparado las solicitudes de tramitación, que en el 2008 crecieron un 30% en la provincia de Barcelona.

Aunque la Generalitat ha aclarado que las multas solamente llegarán a 90.000 euros en casos extremos, el temor de los propietarios que han comercializado como pisos locales, trasteros o sótanos de almacén ha provocado el masivo intento de lograr las cédulas de habitabilidad en Barcelona y su área metropolitana, donde esta práctica comercial está más afianzada.

El año pasado, el Departament de Medi Ambient i Habitatge recibió un total de 51.000 solicitudes de esta documentación en la provincia de Barcelona, lo que supone un 30% más que el año 2007 cuando fue aprobada la última ley del derecho a la vivienda. De estas peticiones, unas 15.000 no fueron concedidas, la mayoría de ellas porque la administración requirió documentación a los propietarios para corroborar que la vivienda cumplía con los requisitos de habitabilidad. Los propietarios (en su mayoría de sótanos y bajos) nunca contestaron a esa petición ni entregaron los documentos solicitados.

JÓVENES E INMIGRANTES / Las víctimas de esta práctica, como es habitual, suelen ser los más débiles: jóvenes y foráneos. «Son frecuentes los casos de inmigrantes que desconocen las leyes y el idioma, compran un local como piso y no pueden obtener la cédula de habitabilidad. Son casos dramáticos porque están hipotecados y no pueden reagrupar a su familia porque para eso necesitan un piso con cédula», explica José Luis Gallego, jefe del Servei d’Habitabilitat de la Direcció General d’Habitatge.

Sandra Ruiz, una vecina del número 6 de la calle de Salou, en Sants, es una de estas víctimas. Hace dos años compró un piso en una antigua fábrica. A los pocos meses, este comenzó a tener problemas de humedad y Ruiz descubrió deficiencias en la red eléctrica y que, además, el piso no tenía conexión de agua a la calle ni tampoco cédula de habitabilidad. Después de mucho dinero invertido en reparaciones, Ruiz pudo obtener el documento. «Aunque tuve suerte para que me dieran la cédula, todavía no tengo agua porque no tengo el dinero para hacer la conexión. Cada día voy a buscar agua a la fuente para bañarme y limpiar», explica.

Los inquilinos que contratan un local como piso no pueden poner servicios a su nombre y pagan la electricidad y gas a precio de local comercial, más costoso.

La Generalitat aclara que no actuará de oficio y solo multará en caso de que el inquilino o un vecino denuncie las malas condiciones de la vivienda.

FECHA: 28 Agosto 2009

FUENTE: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/20090828/temor-multas-dispara-peticion-cedulas-habitabilidad/print-211670.shtml

¿On es poden presentar els certificats d’habitabilitat?

Oficines locals d’habitatge que tramiten cèdules d’habitabilitat d’habitatge usat del seu àmbit territorial (municipal o comarcal, segons el cas)

Localitat Ens local Adreça
Telèfon
BARCELONA
Badalona Ajuntament de Badalona Av. Alfons XIII cantonada C. Ponent (Pavelló Olímpic)
934 610 418
Barberà del Vallès Ajuntament de Barberà del Vallès Av. Verge de Montserrat, 60, baixos
937 194 120
Berga Ajuntament de Berga Pl. Maragall, 1
938 222 073
Berga Consell Comarcal del Berguedà C. Barcelona, 49, 3a planta
938 213 553
Caldes de Montbui Ajuntament de Caldes de Montbui Pl. Font del Lleó, 11
938 655 599
Canet de Mar Ajuntament de Canet de Mar C. de la Font, 8
937 943 942
Castelldefels Ajuntament de Castelldefels Ptge. de les Caramelles, 2, baixos
936 646 990
Gavà Ajuntament de Gavà C. Guifré el Pelós, 12
932 639 660
Granollers Ajuntament de Granollers C. de la Princesa, 2, 2n 2a
938 601 200
Granollers Consell Comarcal del Vallès Oriental C. Miquel Ricomà, 46
938 600 700
Hospitalet de Llobregat, l’ Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat C. Llobregat, 116-120
933 347 959
Igualada Ajuntament d’Igualada Pl. de la Creu ,18
938 049 344
Igualada Consell Comarcal de l’Anoia Pl. de Sant Miquel, 5
938 051 585
Malgrat de Mar Ajuntament de Malgrat de Mar Av. Costa Brava, 110
937 655 375
Manlleu Ajuntament de Manlleu C. Baixa cortada, 1
938 515 593
Manresa Ajuntament de Manresa Pl. Immaculada, 3, baixos
938 725 601
Manresa Consell Comarcal del Bages C. Muralla de Sant Domènec, 24
936 930 350
Martorell Ajuntament de Martorell Pl. de la Vila, 54
937 750 050
Masnou, el Ajuntament del Masnou C. Prat de la Riba, 30, baixos
935 409 138
Mataró Ajuntament de Mataró C. Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5
937 578 538
Mataró Consell Comarcal del Maresme Pl. Miquel Biada, 1
937 411 616
Moià Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès C. Joies, 11-13
938 301 418
Molins de Rei Ajuntament de Molins de Rei Pl. del Mercat, 3
936 803 739
Montcada i Reixac Ajuntament de Montcada i Reixac Av. de la Unitat, 6, 2a planta
935 726 478
Montmeló Ajuntament de Montmeló (només informació) Plaça de la Vila, 1
935 720 000
Montornès del Vallès Ajuntament de Montornès del Vallès (només informació) Av. Llibertat, 2
935 721 170
Parets del Vallès Ajuntament de Parets del Vallès C. Major, 1
935 738 888
Prat de Llobregat, el Ajuntament del Prat de Llobregat C. de la Carretera de la Bunyola, 49
933 705 054
Rubí Ajuntament de Rubí C. General Prim 33-35, 4a planta
935 886 693
Sabadell Ajuntament de Sabadell C. Blasco de Garay, 17
937 457 910
Sant Boi de Llobregat Ajuntament de Sant Boi de Llobregat C. Major, 6
936 301 841
Sant Celoni (1) Ajuntament de Sant Celoni C. Campins, 24 – Edifici “El safareig”
938 641 200
Sant Cugat del Vallès Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Av. Torre Blanca, 2-8, Oficina 1H
935 878 910
Sant Joan Despí Ajuntament de Sant Joan Despí Av. Barcelona, 83-85
934 770 311
Terrassa Ajuntament de Terrassa C. Telers, 5, 1r
937 336 171
Terrassa Consell Comarcal del Vallès Occidental Carretera Nacional 150, Km. 15
937 273 534
Torelló Ajuntament de Torelló C. Ges d’Avall, 5
938 594 270
Vic Consell Comarcal d’Osona C. de Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta (Edifici El Sucre)
938 834 125
Viladecans Ajuntament de Viladecans C. Santiago Rusiñol, 6-8
936 594 156
Vilafranca del Penedès Ajuntament de Vilafranca del Penedès C. Banys, 11
938 920 220
Vilafranca del Penedès Consell Comarcal de l’Alt Penedès C. Hermenegild Clascar, 1-3
938 900 000
Vilanova i la Geltrú Ajuntament de Vilanova i la Geltrú C. Josep Llanzà, 1-7
938 140 000
Vilanova i la Geltrú Consell Comarcal del Garraf Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8, baixos
938 100 400
GIRONA
Figueres Consell Comarcal de l’Alt Empordà C. Nou, 48
972 503 088
Girona Ajuntament de Girona C. Pou Rodó, 4, baixos
972 010 202
Olot Ajuntament d’Olot C. Clivellers, 2
972 273 623
Palafrugell Ajuntament de Palafrugell C. Progrés, 13
972 300 708
Ripoll Oficina Municipal d’Habitatge i Millora del Barri Vell C. Pirineus, 14
972 715 159
Salt Ajuntament de Salt C. Dr. Ferran, 7, baixos
972 402 276
LLEIDA
Balaguer Consell Comarcal de la Noguera Pg. Àngel Guimerà, 28-30
973 448 933
Borges Blanques, les Consell Comarcal de les Garrigues Av. Francesc Macià, 54
973 142 658
Cervera Consell Comarcal de la Segarra Pg. Jaume Balmes, 3
973 531 300
Mollerussa Consell Comarcal del Pla d’Urgell C. Prat de la Riba, 1 (Edifici Can Niubó)
973 711 313
Pont de Suert, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça Av. Victoriano Muñoz, 48
973 690 353
Seu d’Urgell, la Consell Comarcal de l’Alt Urgell Pg. de Joan Brudieu, 15
973 353 112
Tàrrega Ajuntament de Tàrrega Pl. Sant Antoni, 2
973 310 285
Tàrrega Consell Comarcal de l’Urgell C. Agoders, 16
973 500 707
Tremp Consell Comarcal del Pallars Jussà C. Soldevila, 18 (Casa Sullà)
973 650 187
TARRAGONA
Falset Consell Comarcal del Priorat Pl. de la Quartera, 1
977 830 119
Montblanc Consell Comarcal de la Conca de Barberà C. Daroca, 1
977 861 338
Reus Consell Comarcal del Baix Camp C. Doctor Ferran, 8
977 327 155
Tarragona Ajuntament de Tarragona C. Descalços, 11-13
977 244 056
Vendrell, el Consell Comarcal del Baix Penedès Pl. del Centre, 3
977 157 174
TERRES DE L’EBRE
Amposta Consell Comarcal del Montsià Pl. Lluís Companys, s/n
977 704 371
Gandesa Consell Comarcal de la Terra Alta C. Bassa d’en Gaire, 1
977 420 018
Móra d’Ebre Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre Pl. de Sant Roc, 2
977 401 851
Tortosa Consell Comarcal del Baix Ebre C. Barcelona, 152
977 445 308

(1) Sant Celoni:
També comprèn els municipis del Baix Montseny (Llinars del Vallès, Santa Maria de Palautordera, Breda, Campins, Gualba, Fogars de Montclús, Hostalric, Riells i Viabrea, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Vilalba Sasserra, Vallgorguina).

Post escrit per: Pau Martínez Gargallo, arquitecte

DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE AL SOL.LICITANT

DOCUMENTACIÓ QUE LA ADMINISTRACIÓ POT EXIGIR AL SOL.LICITANT:

Habitatges usats (segona ocupació o posteriors)

El certificat d’habitabilitat emès pel tècnic corresponent.

Si no consten antecedents als serveis competents de la Secretaria d’Habitatge sobre la legalitat i antiguitat de l’habitatge pel qual se sol·licita la cèdula, per acreditar que la sol·licitud es refereix a un habitatge, caldrà presentar els següents documents:

 • Còpia de la primera inscripció registral d’obra nova (fotocòpia del llibre del Registre de la Propietat)

Si la primera inscripció és posterior a 1984:

 • Fotocòpia de la llicència municipal d’obres
 • Fotocòpia de la llicència de primera ocupació o sol·licitud d’aquesta registrada per l’ajuntament
 • Original del certificat final d’obra *
 • Si la construcció de l’habitatge és posterior a l’1 de gener de 1989 :Original del certificat de compliment del programa de control de qualitat *

* En cas de no poder aportar aquests documents, es pot presentar un CERTIFICAT del Col·legi d’Arquitectes o del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació, indicant la data del visat d’aquests documents.

Ampliació d’habitatges usats

 • Sol·licitud i certificat d’habitabilitat d’habitatge usat
 • Fotocòpia de la llicència municipal d’obres
 • Fotocòpia de la llicència de primera ocupació o sol·licitud d’aquesta registrada per l’ajuntament
 • Original del certificat final d’obra
 • Original del certificat de compliment del programa de control de qualitat

Expedienten cinc funcionaris de la Generalitat per irregularitats al concedir cèdules d’habitabilitat

La Conselleria de Medi Ambient i Vivenda estima que hi ha més de 350 documents expedits sense controls a canvi de diners

Dilluns, 2 de agost – 16:28h.
TARRAGONA

Cinc funcionaris de les oficines del servei territorial de Vivenda a Tarragona han estat expedientats per presumptes irregularitats en la certificació i expedició de cèdules d’habitabilitat, segons han confirmat aquest dilluns fonts de la Generalitat.

La Conselleria de Medi Ambient i Vivenda ha posat el cas en mans de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè investigui si se’n deriven responsabilitats penals.

Sense inspeccions

La investigació interna ha revelat indicis que els funcionaris concedien les citades cèdules a canvi de diners i sense la inspecció corresponent, tal com exigeix la legislació vigent, ha explicat la Generalitat.

A més, en alguns casos firmaven com a tècnics privats en expedients que ells mateixos revisaven com a funcionaris públics. Després de revisar milers de sol·licituds, la Conselleria estima que hi ha més de 350 cèdules d’habitabilitat concedides sense control.

Disseny de la trama

La trama va ser dissenyada presumptament per un arquitecte i un tècnic dels serveis territorials de Tarragona, i altres funcionaris han supervisat sol·licituds que firmaven com a tècnics i arquitectes privats.

Tres dels expedients disciplinaris ja s’han resolt amb la pèrdua de dos graus de nivell professional. En els altres dos casos, un està en suspens per baixa mèdica, i un altre s’ha tancat per jubilació.

Notícia original:

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/20100802/expedienten-cinc-funcionaris-generalitat-per-irregularitats-concedir-cedules-dhabitabilitat/print-416970.shtml