El llibre de l’edifici i la ITE

És obligatori?

Des de l’entrada en vigor del nou Decret d’ITE (Decret 67/2015) s’estableix l’obligatorietat de comptar amb el llibre de l’Edifici per a edificis preexistents.

Qué ha de contenir el llibre de l’edifici?

La documentació que haurà de incloure aquest document exigit és, tal com s’especifica a l’article 22 del Decret:

a) Les instruccions o recomanacions d’ús i manteniment de l’edifici i les seves instal.lacions

b) l’arxiu de documents

c) El registre d’incidències

Quan és obligatori tenir el llibre de l’edifici?

En el moment de rebre la ITE és obligació de la propietat formalitzar el llibre de l’edifici.

Posat en contacte amb els tècnics de Cedula Barcelona per a qualsevol consulta aquí

Anuncios

La campana extractora de cocina y la cédula de habitabilidad

¿Es necesario tener instalado un aparato de extracción de cocina para que una vivienda tenga cédula de habitabilidad?

Según el anexo 2 del decreto 141/2012. Para viviendas creadas con anterioridad al 11 de agosto de 1984:

6.5 Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que: a) Estigui format com a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o de gas. b) Estigui en una mateixa peça. c) La peça on estigui inclòs no contingui cap aparell de l’equip higiènic.d) La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

Por lo tanto, se deduce que no es necesario tener campana extractora en la cocina para la concesión de la cédula de habitabilidad a viviendas anteriores al 11 de agosto de 1984. La única exigencia para estas viviendas es que la cocina, la habitación de la cocina, tenga un aparato de cocción i tenga ventilación natural o través de un conducto.

El procediment per a obtenir la cèdula segons els casos

CASUÍSTICA DELS HABITATGES PER A L’OBTENCIÓ DE LA CÈDULA D’HABITABILITAT

Habitatge posterior a l’11 d’agost de 1984

  • Amb cèdula d’habitabilitat:  Aquest es el cas més senzill, s’obtindrà la cèdula presentant els models de sol.licitud i certificat estandard del departament d’habitatge (model RE565), on es farà referència al número de cèdula d’habitabilitat caducada atorgada per la generalitat
  • Sense cèdula d’habitabilitat: El procedimenta a seguir és mitjançant un certificat d’idoneitat de les condicions d’habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i les condicions de solidesa i seguretat actuals i una sol.licitud (imprés RE566). Per acreditar l’antiguitat és prioritari aportar la “declaració responsable d’antiguitat” i també són admesos alternativament altres documents admesos en dret (escriptures, certificat cadastral, etc.)

Habitatge anterior a l’11 d’agost de 1984

  • Amb cèdula d’habitabilitat: Complimentant el Model RE565 que consta de certificat d’habitabilitat en el que es justifica el compliment del decret en data de creació de l’habitatge i es realitza la sol.lcitud de cèdula. També s’ha d’aportar en aquest imprés el número de cèdula caducada.
  • Sense cèdula d’habitabilitat: En aquest cas l’únic document admès per acreditar l’antiguitat dels habitatges serà la “declaració responsable d’antiguitat” segons la circular informativa número 6 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Habitatge creat en una gran rehabilitació o habitatge nou

Aquest cas és més complexe que els anteriors i mereix una atenció especial. En aquesta web no es recullen en cap cas les tarifes o honoraris per aquest cas.  El procediment a seguir és sempre mitjançant els pasos propis de la cèdula de primera ocupació: els models de sol.licitud i certificat estandard del departament d’habitatge (model RE480 i model RE582), la comunicació prèvia a l’ocupació de l’habitatge a instàncies municipals o llicència de primera ocupació, també és obligatori aportar els annexos A i B del CTE.

En tots els casos no dubteu en contactar amb els tècnics de cedulabarcelona per a que us informin i solucionin el vostre cas de la manera més àgil possible.

Normativa d’habitabilitat aplicable

Decret-habitabilitat-141-2012

Modificaciones del marco normativo de la cédula

La” llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica”  establece unas modificaciones sustanciales en los requerimientos para la obtención de la cédula.  A continuación recogemos los artículos y disposiciones de esta ley que afectan al marco normativo de la cédula: Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, Decret d’habitabilitat 55/2009, normativa urbanística municipal, etc.

En el articulado encontramos las siguientes modificaciones a leyes anteriores:

Article 158

Modificació de l’article 26 de la Llei 18/2007
1. Es modifica l’apartat 3 de l’article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de
la manera següent:
“3. La cèdula d’habitabilitat és el document que han d’exigir les empreses subministradores
d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis, per
a la contractació de serveis i subministraments a l’habitatge. En el cas d’habitatges
amb protecció oficial destinats a primera ocupació, el document exigible és la
qualificació definitiva.”
2. Es modifica l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de
la manera següent:
“5. La cèdula d’habitabilitat és atorgada pel departament competent en matèria
d’habitatge, sens perjudici que en pugui delegar l’atorgament en els ens locals. En
cap cas no es pot atorgar la cèdula d’habitabilitat si no es compleixen les condicions
tècniques legalment exigides per la normativa d’habitabilitat.”
3. S’afegeix un apartat, el 5 bis, a l’article 26 de la Llei 18/2007, amb el text
següent:
“5 bis. L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat implica exclusivament que
l’habitatge compleix els requisits tècnics d’habitabilitat de la normativa vigent i no
suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge
a la legalitat urbanística. Per a protegir els drets dels adquirents, quan en la
tramitació de la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat es posi de manifest que l’ús
d’un immoble com a habitatge pot no adequar-se a la legalitat urbanística, s’ha de
fer constar aquesta circumstància en el document d’atorgament de la cèdula, i el
fedatari públic ho ha de posar en coneixement de l’adquirent en el moment d’autoritzar
el document de transmissió.”
4. Es modifica l’apartat 7 de l’article 26 de la Llei 18/2007, que resta redactat de
la manera següent:
“7. Els habitatges amb activitats econòmiques es consideren habitatges a efectes
de l’exigència de la cèdula d’habitabilitat.”

Este añadido 5 bis al artículo 26 de la lei 18/2007 es de suma importancia ya que se desliga la concesión de la cédula al cumplimiento de la  legalidad urbanística.

Article 174

Modiicació de l’article 123 de la Llei 18/2007
1. Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 123, que resta redactada de la
manera següent:
“d) La inexactitud o la falsedat en els documents, les certificacions o els informes
tècnics necessaris per a obtenir una resolució administrativa amb reconeixement
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6035 – 30.12.2011 66479
http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007
Disposicions
de drets econòmics, de protecció o d’habitabilitat, o per a obtenir un acte favorable
als infractors o a tercers, contrari a la normativa tècnica, comeses pels promotors,
els constructors o la direcció facultativa de les obres d’edificació o rehabilitació
d’habitatges, i incloses en els supòsits dels certificats d’habitabilitat elaborats pels
tècnics en els procediments de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat.”
2. Es deroga la lletra g de l’apartat 3 de l’article 123 de la Llei 18/2007.

Article 175

Modiicació de l’article 124 de la Llei 18/2007
Es modifica la lletra i de l’apartat 1 de l’article 124 de la Llei 18/2007, que resta
redactada de la manera següent:
“i) Destinar un habitatge a una activitat econòmica sense disposar del títol
habilitant pertinent.”

Article 176

Modiicació de l’article 132 de la Llei 18/2007
Es modifica la lletra a de l’article 132, que resta redactada de la manera següent:
“a) L’habitatge ha de disposar de cèdula d’habitabilitat vigent o, en el cas d’habitatges
amb protecció oficial, de la qualificació definitiva. Aquests documents s’han
de lliurar als adquirents o usuaris. En el supòsit de transmissió d’habitatges que
no siguin de nova construcció, els adquirents poden exonerar de manera expressa
d’aquesta obligació dels transmitents en els supòsits següents:
”Primer. Quan l’habitatge usat o preexistent hagi d’ésser objecte de rehabilitació o
d’enderrocament. En el supòsit de rehabilitació, l’exoneració comporta l’obligació de
presentar al fedatari públic autoritzant un informe emès per un tècnic competent en
què s’acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat un cop executades les
obres de rehabilitació necessàries per a complir la normativa tècnica d’habitabilitat.
”Segon. Quan el destí de l’immoble o entitat objecte de transmissió no sigui el
de l’ús com a habitatge, si el transmitent i l’adquirent ho reconeixen de manera
expressa.
”Tercer. Quan es compleixi qualsevol altre supòsit d’exoneració que es determini
per reglament.”

Article 177

Modiicació de l’article 135 de la Llei 18/2007
S’afegeix un apartat, el 5, a l’article 135 de la Llei 18/2007, amb el text següent:
“5. En els supòsits a què fa referència l’apartat primer de l’article 132.a, els registradors
han de fer constar, en una nota marginal en la inscripció, que l’habitatge
transmès resta subjecte a l’execució de les obres de rehabilitació o d’enderrocament.
Aquesta nota marginal es cancel·la amb la presentació de la cèdula d’habitabilitat,
un cop finalitzades les obres de rehabilitació, o amb la certificació municipal acreditativa
de l’enderrocament realitzat.”

En las disposiciones transitorias encontramos:

Disposició transitòria Quarta

Règim transitori aplicable a la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, amb relació a
les cèdules d’habitabilitat
Mentre no s’aprovi el reglament que ha de desplegar les modificacions que estableix
aquesta llei de modificació en matèria d’habitabilitat per a la Llei 18/2007,
del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat
per a habitatges construïts posteriorment a l’any 1984 que no disposin d’una cèdula
inicialment atorgada per la Generalitat han d’ésser tramitades pel procediment establert
per a la cèdula de primera ocupació i complir les condicions d’habitabilitat
vigents en la data de finalització de la construcció.

A fin de aplicar esta disposición el Departament d’Habitatge ha establecido un protocolo transitorio de tramitación de la cédula para viviendas creadas a partir de 1984 ( en el protocolo difundido pone edificadas, sin embargo, el concepto adecuado es el de creadas) , en el que se solicita un documento llamado  certificado de idoneidad de las condiciones de habitabilidad, solidez y seguridad de la vivienda. Éste no es más que un certificado refundido que comprende: 1. Datos del edificio y la vivienda: emplazamiento y propietario; 2. Año de construcción del edificio y creación de la vivienda; 3. Certificado de habitabilidad según la normativa de habitabilidad vigente en la fecha de creación de la vivienda; 4. Certificado de solidez y seguridad.

El documento completo se puede encontrar en esta dirección: http://www.gencat.cat/diari/6035/11362083.htm

 

La Generalitat renovará el Decret d’Habitabilitat

La Generalitat está preparando un nuevo decreto el cual supondrá una reducción de la superficie útil de los dormitorios.

Image

Post realizado por: Pau Martínez Gargallo, arquitecto

Noticia original en La Vanguardia:

http://www.lavanguardia.com/vida/20120427/54285554004/generalitat-prepara-decreto-reducir-superficie-habitaciones.html

¿Debo tener ventanas para que me concedan la cédula de habitabilidad?

Según el decreto de habitabilidad una habitación sin ventana no es un dormitorio sino que es un trastero.

Por supuesto que una vivienda debe tener ventanas. Una buena ventana puede aportar más beneficios a la habitabilidad de una vivienda que un estudio feng shui completo sobre la colocación del mobiliario. Las ventanas, aparte de introducir en la vivienda iluminación natural,  generalmente son un mecanismo para ventilar, lo cual es un factor importante en la salubridad y habitabilidad de una vivienda ya que contribuye a reducir la humedad ambiental y por consiguiente reduce la formación de colonias de hongos y otros microorganismos nocivos para la salud humana y animal.  Por ello se estipulan unos metros mínimos de aberturas de ventilación en el decreto de habitabilidad 55/2009 para la concesión de la cédula de habitabilidad de segunda ocupación:

– La sala de estar debe tener una abertura con una superficie mínima de 0,8m2

– Las habitaciones deben tener una abertura con una superficie mínima de 0,4m2

En los parámetros de habitabilidad, aparte de la superficie mínima de aberturas, hay otra condición importante para que se pueda considerar como válida una abertura: las ventanas deben comunicar con un espacio exterior. En caso de patios interiores, para que se consideren como espacio exterior, deben tener una superficie en planta de 4m2 como mínimo. En caso de galerías, para que se consideren como espacio exterior, deben tener una superficie acristalada de abertura superior a la superficie en planta de la galería.

¿Cómo se escribe “cédula de habitabilidad”?

El error habitual en castellano es escribir “celula de habitabilidad”. Igual que ocurre con el castellano, al escribir en catalán un error habitual también es “celula d’habitabilitat”. Sin embargo, en catalán, hay mayor variedad de confusiones y también encontramos “cèl.lula d’habitabilitat” e incluso “cèl.lula d’habitabil.lidat”. En catalán la ortografía correcta es: “cèdula d’habitabilitat”. ” Cèdula” con tilde abierta y “d”; “d’habitabilitat” con apostrofe en la preposición. En castellano la ortografía correcta es: “cédula de habitabilidad”. ” Cédula” con tilde y con “d”; “de habitabilidad” acabado con una “d”.

Hay muchas maneras de escribir mal cédula de habitabilidad pero sólo una manera de conseguir el mejor servicio: contactar con nosotros.

Pau Martínez Gargallo, arquitecto

¿Puede tener cédula de habitabilidad un local en un bajo?

Si reúne las condiciones de habitabilidad y urbanísticas, por supuesto que sí. La cuestión es qué condiciones tiene que reunir un local para concederle la cédula y esta . Es habitual la siguiente casuística:

En caso de que ese local en un bajo tenga la calificación urbanística de vivienda únicamente se deberá revisar que cumple los requisitos de habitabilidad que marca el decreto de habitabilidad vigente para cédula de habitabilidad de segunda ocupación.  Normalmente en este proceso los trámites administrativos se realizan únicamente en el Departament d’Habitatge de la Generalitat.

En caso de que ese local en un bajo tenga la calificación urbanística diferente a vivienda se deberán aplicar los parámetros que define el decret d’habitabilitat para obra nueva ya que tenemos que concederle a esa entidad la cédula de primera ocupación. No obstante, previamente se deberá estudiar si existe la posibilidad de realizar un proyecto de cambio de uso para solicitar el cambio de uso urbanístico (lo cual se gestiona ante el departamento de urbanismo del ayuntamiento).  Normalmente en este proceso los trámites administrativos se realizan primero en el Ayuntamiento y posteriormente  en el Departament d’Habitatge de la Generalitat.

Post escrito por: Pau Martínez Gargallo, arquitecto